Ayetlerin Genel Özellikleri Nelerdir?

Ayetlerin Genel Özellikleri Nelerdir? Kuran-ı Kerim de ayetlerin ve surelerin genel özellikleri nelerdir? Ayetler Kur'an-ı Kerim metninin ana unsurlarıdır.

Ayetlerin Genel Özellikleri Nelerdir

Paylaş

Ayetlerin Genel Özellikleri Nelerdir? Kuran-ı Kerim de ayetlerin ve surelerin genel özellikleri nelerdir? Ayetler Kur’an-ı Kerim metninin ana unsurlarıdır. Mevcut olan Kur’an-ı Kerim nüshalarındaki ayetlerin sayısı 6236’dır. Eğer Besmeleler de dâhil edilecek olursa 6348 sayısı karşımıza çıkar. Yani sıkça tekrar edilen 6666 sayısı kesinlikle yanlıştır ve Kur’an-ı Kerim‘de böyle bir sayı çıkmaz.

Ayetlerin Genel Özellikleri Nelerdir?

Kur’an-ı Kerim 114 sureden oluşur. Bu surelerden biri hariç hepsi Besmele ile başlar. Tevbe suresinde Besmele yoktur. Fatiha suresindeki Besmele ise genel görüş itibari ile surenin bütünlüğüne bakılarak ayet kabul edilir Böylece bu 2 sure dışarıda bırakıldığında geriye kalan 112 suredeki Besmeleler ayet kabul edilirse 6236, kabul edilmez ise 6348 sayısı karşımıza çıkar. Ancak genel görüş surelerin başındaki Besmelelerin surenin ayetlerine dâhil edilmemesi yönündedir ve Kur’an-ı Kerim‘in 6236 ayetten teşekkül olduğu yönündedir. Elbette doğrusunu Allah bilir.

Bazı âlimler daha farklı sayılar da ortaya koymuşlardır. Bunun sebebi bazı uzun ayetleri tek değil de iki hatta üç ayet kabul ederler ve böylece çok farklı sayılar ortaya çıkar. Ancak şurası kesindir ve kesinlikle bilinmelidir ki, dünyadaki tüm Kur’an-ı Kerim nüshalarının tamamının kelime ve cümle bakımından birebir aynıdır. Endonezya’daki bir Kur’an ile Türkiye’deki, Moritanya’daki bir Kur’an-ı Kerim ile Kazakistan’daki, Arabistan ile Bosna’daki Kur’an-ı Kerim metin açısından 0 aynıdır ve tek bir kelime farkı yoktur.

Dolayısı ile ayet numaralandırmasından kaynaklanan sayı farkları aslında hiçbir şeyi ifade etmez ve değiştirmez. Önemli olan metindir ve metnin hiç değişmeden günümüze kadar gelmiş olmasıdır.

Kur’an-ı Kerim surelerine farklı isimler verilmiştir. Bunun sebebi surenin indiriliş dönemi ve ayet sayısı gibi nedenlerdir. Bazen de surede geçen bir kelimeden yola çıkılarak bir isim verilmiş bazen de surede işlenen ana tema ve anlatılmak istenen konudan hareketle o konuyu ifade eden kelime ile sure tanımlanmış ve isimlendirilmiştir. Hatta bazı surelerin (Mü’min ve Ğafir gibi) birden fazla ismi vardır. Bazı sureler ise “mukatta” denilen harflerle başladığı için (Taha ve Yasin gibi) o surelere bu ad verilmiştir

Hicrette önce inen surelere Mekki, hicretten sonar indirilenlere de medeni sureler denir. Bazı sureler ise hem Mekki ve hem de medenidir. Bu surelerin ayetleri efendimiz Mekke’de iken inmeye başlamış ve daha sonra diğer ayetleri Medine’de nazil olmuştur.

Ayet Nedir?

Ayet sayısının çokluğuna göre de sureler sınıflandırılmıştır. 100’den az ayet sayısı olan surelere el-Mesani denilirken Bakara, Ali İmran ve Maide gibi ayet sayısı 200’e yakın ve daha fazla olanlara da es-seb’u’t Tıval denmiştir. Çok kısa ayet sayısı olan surelere ise el-Mufassalun sureler adı verilmiştir. Ayrıca en kısa sureleri oluşturanlar da kendi içinde ayet adedine göre üç guruba ayrılmış ve “nispeten uzun, orta uzun ve en kısa” diye sınıflandırılmıştır.

Mekke’de nazil olan surelerde ana tema çoğunlukla Allah ve ahirettir. İman esaslarına dayalı bir anlatım vardır. Geçmişte yaşamış insanların kıssalarına yer verilmiş ve örneklendirmeler yapılmıştır. Kâinat anlatımları da genel olarak bu surelerdedir.

Medine’de nazil olan surelerde ise çoğunlukla ibadetle ilgili konular, hukuksal ve sosyal yaşantı ile ilgili konular, bireysel konular ve tüm bu konularda yaşanacak sorunların çözümüne yönelik emirler ve yasaklar gibi çok detaylı anlatımlar vardır.

Elbette Mekke’de nazil olmuş surelerde yer alan konulara Medine’de inen surelerde de yer verilmiştir. Hatta tam tersi de bazı surelerde görülmektedir. Ancak genel hatları itibari ile Mekki ve Medeni sureler bu şekilde birbirinden ayrılırlar.

Mekke’de inen sureler üslup bakımından kısa cümlelerden oluşan kısa ayetler şeklindedir. İfadeler kısa olmakla birlikte içerdiği anlam ve derinlik çok fazladır ve kısa olan bir ayetin tefsiri bazen koca bir paragraf olabilmektedir. Hatta çok kısa olan bir ayetin içerdiği mesaj birkaç sayfayı aşabilmektedir. Bu ayetlerde “icaz” esas alınmıştır. Türkçede “özlü söz” anlamına gelen kısa ayetli bu sureler çok geniş manalar ifade ederler.

Medine’de inen sureler ise itnap esasına dayanır. Bir maksat amacı ile sözün uzatılması demektir.

İcaz ve itnap esasına dayalı ayetler ve sureler “i’caz” özelliği taşırlar. İ’caz aciz bırakmak demektir ve bu yönü ile Kur’an’ın bir mucize olduğunu ve Allah’tan geldiğini belirtir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim de meydan okuma özelliğine sahip ayetler de Kur’an-ı Kerim‘in mucizevi olduğunun ispatına yöneliktir.

Kur’an-ı Kerim de anlatılan konular Kuran-ı Kerim‘in geneline dağıtılarak ele alınmış ve anlatılmıştır. Bu yönüyle neredeyse bütün ayetler birbirleri ile bağlantılıdır ve anlam ve mesaj bakımından birbirlerini destekler ve tamamlar. Birbirine benzeyen ve benzeşen ayet ve sureler Kur’an-ı Kerimi bir yönüyle “müteşabih” bir kitap yapar.

Allah’ın bir konu hakkında vermek istediği mesaj Kur’an-ı Kerim‘in bir bütün olarak kavranması ve idrak edilmesi ile tam olarak anlaşılabilir. Parçacı yaklaşımlar mesajın tam olarak anlaşılmasına yetmez. Dolayısı ile Allah’ın kitabının bir suresini tam olarak anlayabilmek ve yüce yaratıcının ne anlatmak istediğini tam olarak kavrayabilmek için diğer tüm sureleri de iyi anlamak gerekir. Bütün bilinmeden parçalarla hüküm verilemez. Bu en büyük yanlışlarımızdan birisidir ve en acil düzeltilmesi gereken hususlardandır.

İslam dünyası bu parçacı yaklaşımlardan acilen kurtulmalı ve acilen Kur’an-ı Kerim bütününe yönelmelidir. Çünkü Kur’an-ı Kerim bir bütündür ve öyle anlaşılmalı ve öyle anlatılmalıdır. Kur’an-ı Kerimin mesajı ancak bütünü ile okunup anlaşıldıktan sonra tam olarak idrak edilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir