Esma-ül Hüsna – Allahın 99 Adı ve (Türkçe Anlamları)

Esma-ül Hüsna - Allahın 99 Adı ve (Türkçe Anlamları) Allah’ın 99 sıfatı (ismi) vardır ve bu sıfatların tamamı Kur’an’ı Kerim de geçmektedir.

Esma-ül Hüsna

Paylaş

Esma-ül Hüsna – Allahın 99 Adı ve (Türkçe Anlamları) Allah’ın 99 sıfatı (ismi) vardır ve bu sıfatların tamamı Kur’an’ı Kerim de geçmektedir. Aşağıda bu sıfatların ne olduğunu ve ne anlamlara geldiğini okuyabilirsiniz. Allah Kur’an-ı Kerim ’de Araf Suresi 180. ayette şu ifade yer alır. “En güzel isimler Allah’ındır. O halde ona o güzel isimlerle dua edin.

Esma-ül Hüsna – Allahın 99 Adı ve (Türkçe Anlamları)

Allah’ın ilk 10 Adı

Allah: Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah ve bütün isimlerin sultanı.

Er-Rahman: Dünyada bütün mahlûkatlara merhamet eden, şefkat gösteren ve ihsan edendir.

Er-Rahim: Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.

El-Melik: Mülkün, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

El-Kuddüs: Bitin noksanlıklardan uzak ve her türlü takdise layık olan.

Es-Selam: Bütün tehlikelerden selametle çıkaran.

El-Mü’min: Güven verendir, emin kılan ve koruyandır.

El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten.

El-Aziz: İzzet sahibidir, her şeye galip olandır.

Allah’ın ilk 40 Adı

El-Cebbar: Azamet ve kudret sahibi, dilediğini yapan ve yaptıran.

El-Mütekebbir: Büyüklükte hiçbir eşi ve benzeri olmayandır.

El-Halık: Yaratan ve yoktan var eden.

El-Musavvir: Varlıklara şekil veren.

El-Gaffar: Günahları örten ve çok mağfiret eden.

El-Kahhar: Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hâkim olan.

El-Vehhab: Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden.

Er-Rezzak: Bütün mahlûkatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

El-Fettah: Her türlü müşkülleri açandır, kolaylaştırandır ve darlıktan kurtarandır.

El-Âlim: Gizli olan, açık olan, geçmiş ve gelecekteki her şeyi en ince detayına kadar bilendir.

El-Kabıd: Dilediğine darlık veren, sıkan ve daraltan.

El–Basıt: Dilediğine bolluk verendir, açan ve genişletendir.

El–Hafıd: Dereceleri alçaltan.

El–Rafi: Şeref verip yükselten.

El-Mu’ız: Dilediğini aziz eden ve izzet veren.

El–Müzil: Dilediğini zillete düşüren.

Es-Semi: Her şeyi en iyi işiten.

El-Basir: Gizli ve açık her şeyi en iyi gören.

El-Hakem: Mutlak hâkim olandır, hakkı batıl olandan ayıran ve hikmetle hükmedendir.

El-Adl: Mutlak adil ve adaletli olan.

Esma-ül Hüsna Allah’ın 99 adı demektir.

El-Latif: Lütuf ve ihsan sahibi olan, bütün incelikleri bilen.

El-Habir: Olmuş olacak her şeyden haberdar olan.

El-Halim: Cezada acele etmeyendir ve daima yumuşak davranandır.

El-Azim: Büyüklükte eşi ve benzeri olmayan ve çok yüce olandır.

El-Gafur: Affı ve mağfireti bol olan.

Eş-Şekür: Az amele, çok sevap veren.

El-Aliyy: Yüceler yücesi, çok yüce olan.

El-Kebir: Büyüklükte benzeri yoktur ve pek büyük olandır.

El-Hafiz: Her şeyi koruyucu olan.

Allah’ın ilk 80 Adı

El-Mukit: Her yaratılmış olanın rızkını ve gıdasını veren ve tayin edendir.

El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören.

El- Celil: Celal ve azamet sahibi olan.

El-Kerim: Keremi, lütuf ve ihsanı bol olandır, karşılıksız veren ve çok ikram eden.

Er-Rakib: Her varlığı, her şeyi görüp gözeten ve kontrolü altında tutan.

El-Mucib: Duaları ve istekleri kabul eden.

El-Vasi: Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden.

El-Hakim: Her işi hikmetli ve her şeyi hikmetle yaratan.

El-Vedud: Kullarını en çok sevendir, sevilmeye en layık olandır.

El-Mecid: Her türlü övgülere layık bulunandır.

El-Bais: Ölüleri dirilten.

Eş-Şehid: Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.

El-Hakk: Varlığı hiç ve asla değişmeden duran, var olandır ve hakkı ortaya çıkarandır.

El-Vekil: Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.

El-Kaviyy: Kudreti en üstün ve hiç azalmayan.

Allah’ın ilk 70 Adı

El-Metin: Kuvvet ve kudret kaynağı ve pek güçlü olan.

El-Veliyy: İnsanların dostu, onları sevip yardım eden.

El-Hamid: Her türlü hamda ve senaya layık olandır.

El-Muhsi: Yaratmış olduğu ve yaratacağı tüm varlıkların sayısını bilendir.

El-Mübdi: Maddesiz ve örneksiz yaratandır.

El-Muid: Yarattıklarını yok edip sonra tekrar diriltecek olan.

El-Muhyi: İhya eden, dirilten ve can veren.

El-Mümit: Her canlıya ölümü tattıran.

El-Hayy: Ezeli ve ebedi hayata sahip olandır.

El-Kayyum: Varlıkları diri tutandır, zatı ile kaim olandır.

El-Vacid: Kendisinden hiç bir şey gizli kalmayan, istediğini istediği vakit bulan.

El-Macid: Kadri ve şanı büyük, keremi ve ihsanı bol olan.

El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde eşi ve benzeri ve ortağı olmayandır, tek olandır.

Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, herkesin ve her şeyin muhtaç olduğudur.

El-Kadir: Dilediğini dilediği şekilde yaratmaya muktedir olan.

El-Muktedir: Dilediği gibi, dilediği şekilde tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan ve kudret sahibi olan.

El-Mukaddim: Dilediğini öne alan, yükselten.

El-Muahhir: Dilediğini sona alan, erteleyen ve alçaltan.

El-Evvel: Ezeli olandır ve varlığının başlangıcı olmayandır.

El-Ahir: Ebedi olandır ve varlığının sonu olmayandır.

El-Zahir: Varlığı açık, aşikâr olan ve kesin delillerle bilinen.

El-Batın: Akılların asla idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olandır.

El-Vali: Bütün kainatı idare eden.

El-Müteali: Son derece yüce olan.

El-Berr: İyilik ve ihsanı bol olandır, iyilik ve ihsan kaynağıdır.

Allah’ın ilk 100 Adı

El-Tevvab: Tevbeleri kabul eden ve günahları bağışlayan.

El-Müntekim: Zalimlerin cezasını veren, intikam alan.

Esma-ül Hüsna: En güzel isimler Allah’ındır.

El-Afüvv: Affı çok olan, günahları affetmeyi seven.

Er-Rauf: Çok merhametli olandır ve pek şefkatli olandır.

Malik-ül Mülk: Mülkün ve canlı cansız her varlığın sahibi olandır.

Zül-Celali Vel İkram: Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi olan.

El-Muksit: Her işi ve her şeyi birbirine uygun yapandır.

El-Cami: Mahşerde her mahlukatı bir araya toplayan.

El-Ganiyy: Her türlü zenginlik sahibidir ve asla ihtiyacı olmayandır.

El-Mugni: Müstağni kılandır, ihtiyaçları gideren ve zengin edendir.

Ed-Darr: Elem ve zarar verenleri yaratan.

En-Nafi: Fayda veren şeyleri yaratan.

En-Nur: Alemleri nurlandırandır ve istediğine nur verendir.

El Hadi: Hidayet verendir.

El-Bedi: Eşi ve benzeri olmayandır, güzellik sahibidir ve eşsiz yaratandır.

El-Baki: Varlığının asla sonu olmayandır ve ebedi olandır.

El-Varis: Her şeyin gerçek sahibi olandır.

Er-Reşid: İrşada muhtaç olmayandır ve doğru yolu gösterendir.

Es- abür: Ceza vermede acele etmeyendir.

  1. ENGİN DORUK dedi ki:

    çok güzel şehid anlamını ögrendim diri olan demek yani şehid ler uzulmayin öldü diye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir