Mezhep Farklılıkları Nedir?

Mezhep Farklılıkları Nedir? Mezhep, Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğü'ne göre, bir dinin yorum ve anlayış farklılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarına denilmektedir.

Mezhep Farklılıkları Nedir

Paylaş

Mezhep Farklılıkları Nedir? Mezhep, Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğü’ne göre, bir dinin yorum ve anlayış farklılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarına denilmektedir. Mezhep; gidiş, tavır, yol, diğer bir ifadeyle metot anlamlarına gelen Arapça “zehab” kelimesinden türemiş tabirdir.

Mezhep Farklılıkları Nedir?

İslam dininde Ameli yani Fıkhi olarak 4 önemli mezhep bulunmaktadır. Bunlar, Hanefilik, Şafiilik, Malikilik ve Hanbelilik‘tir. Siyasi olarak ise Şia ve Haricilik bulunmaktadır. Ayet ve hadisleri farklı yorumlamalar sonucu birbirinden değişik mezhepler doğmuştur. Hiçbir alim “Ben mezhep kuracağım” diye ortaya çıkmamıştır. Ancak ictihadları (yorum-görüş) talebeleri tarafından toplanmış ve fıkıh kitabı (İslam hukuku) olmuştur.

Mezhep Arasnda ki Farklar

Hanefilik, miladi 767’de vefat eden İmam-ı Azam tarafından kurulmuştur. Şafiilik, 819 yılında ölen Ebu Abdullah Muhammed eş Şafii tarafından, Hanbelilik, 855’te vefat eden Ebu Ali Mehmet bin Hanbel eş-Şeybani tarafından, Malikilik ise 795’te ölen Ebu Abdullah Malik bin Enes tarafından kurulmuştur. Mezhepler, bulundukları coğrafyalardan kaynaklı değişiklikler gösterir. Örneğin, çoğunlukla taraftarları kırsal kesimde olan Şafilerde az miktarda kan çıkması abdesti bozmaz. Zira kırsal kesimdeki insanlarda çalı çırpıya takılma sonucu kanama sık görülmektedir. Ancak taraftarları çoğunlukla şehirlerde yaşayan Hanefilikte kan çıkması abdesti bozar. Öte yandan Şafiilerde kadın eline değen erkeğin abdesti bozulurken, Hanefilerde abdest bozulmuyor.

Hz. Muhammed (s.a.v) vefatından sonraki halifelik tartışmaları da mezhep ayrışmalarına sebep olmuştur. Şiilik, Hazreti Peygamber’den sonra Hz. Ali’nin halife olması gerektiğini ve bu hakkın zorla gasp edildiğini savunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir