Müslüman Her İşi Güzel Yapmakla Mükelleftir

Müslüman Her İşi Güzel Yapmakla Mükelleftir çünkü Yüce Allah güzeldir ve O yalnızca güzellikleri sever.

Müslüman güzel iş yapmalıdır

Paylaş

Müslüman Her İşi Güzel Yapmakla Mükelleftir çünkü Yüce Allah güzeldir ve O yalnızca güzellikleri sever. Güzelliği sevdiği için yarattığı her mahlûkatı güzel yaratmıştır. Gökyüzünü kandil gibi yaratmış ve ayak bastığımız dünyamızı türlü çeşitli güzelliklerle donatmıştır. Ruhundan üflediği kuluna en güzel özellikleri ve vasıfları lütfetmiştir. Bizi en güzel ve benzersiz bir surette yaratmıştır.

O ölüm ve yaşamı hangi kulunun daha güzel ameller işleyeceğini sınamak için var etmiştir. Bu sınavı geçenler ve geçemeyenler içinde cennet ve cehennem hayatını halketmiştir.

Kulundan yapmasını ve yapmamasını istediği amelleri de sözlerin en güzeli ile Kur’an’ı Kerim’de belirtmiştir. Bizlerden istediği güzel ahlakı da son elçisi olan yüce peygamberimiz Hz. Muhammed’le bizlere örneklendirmiştir.

Peygamberimiz kendisinin güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini belirtmiştir ve müminlerin görevini de şöyle özetlemiştir; “yüce Allah her şeyin güzel yapılmasını emreder. Öldürürken bile güzel öldürünüz. Hayvanı keserken güzel kesiniz” buyurmuştur.

Bir Müslüman yemeği yemekten yatıp kalkmaya, selamlaşmaktan giyim kuşama, ticaretten yargıya ve siyasete kadar tüm yaşamsal faaliyetlerini tam bir güzellik içinde yapmalıdır.

Güzelleştirme denen kavram iki şart dâhilinde olur. Birincisi şekli güzellik diğeri ise öz itibari ile güzelliktir.

Şekle Bağlı Güzellik

Yapılacak amelin Allah’ın ilahi yasalarını içermesi ve akla uygun şekilde olmasıdır.

Yüce Allah’ın vahyine uygun şekilde gerçekleştirilen tüm eylemler güzel amellerdir. Bu ameller ilimle donatılmış ve akla uygun olduğundan güzel amellerdir.

İçinde karaborsa, faiz ve aldatma olmayan bir ticaret güzel yapılmış bir yelemdir. Hem vahye ve hem de akla mantığa uygundur. Trafik kurallarına uymak güzel bir eylemdir. Çünkü içinde kamu yararı vardır ve akla uygun olarak doğruluğu tecrübe edilmiş kurallardır.

Park ve bahçeler yapmak, tabiatı yeşil tutmak, çocuklara oyun alanları açmak, fiziksel engelliler için şartları iyileştirmek, kaldırımları ve binaları onlara uygun şekilde yapmak gibi birçok eylem güzel ameller sınıfındandır.

Öze Bağlı Güzellik

Şekil itibari ile vahye ve akla uygun amelleri Allah’ı görüyormuş gibi ve Allah tıpkı yanındaymış ve seyrediyormuş bilinci ile adeta ibadet gibi yapmaktır. İnsanları vahyin desteklediği ilmi ve akli doğrulara çağırma ve yönlendirme, yapılan her hangi bir güzelliği şahsi menfaat sağlamak için değil toplumsal çıkarı gözeterek yapmak, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki eylemleri kişisel egolardan ve tatminlerden uzak duygularla ve bir cemiyet bilinci ile yapmak öze bağlı güzel amellerdendir.

Peygamberimiz hadisinde çok çarpıcı bir vurgu ile “öldürürken bile güzel öldürünüz” demiştir. “Öldürme eylemi zaten kötü bir fiilken nasıl oluyor da bunun güzel olabileceğini insanlara söyleyebiliyor” diyenleri duyar gibi oluyoruz. Oysa efendimiz burada çok önemli bir inceliğin altını çizmiştir. Öldürme eylemini bile olabildiğince güzel yani ıstırapsız ve acı çektirmeden yapmaya çalışan bir mümin, hayatın akışı içindeki tüm eylemlerini çok daha güzel ve kolayca yapabilir demeye de çalışmıştır aslında.

Yargı kararı sonucu hakkında ölüm cezası verilen bir suçlunun infazı, lanetlenmeden, acı ve işkenceye maruz bırakılmadan ve insana saygı ilkesi çiğnenmeden yerine getirilmelidir. Bu şekilde öldürme fiili güzelleştirilmiş olacaktır. Unutulmamalıdır ki öldürülecek beden Allah tarafından yaratılmıştır. Kurban edilecek bir hayvan ya da kesilmesi gereken her hangi bir hayvan asla itilip kakılmadan ve mutlaka Allah’ın adı anılarak kesilmelidir.

Buradan hareketle, kötü gibi görünen ameller bile olabildiğince güzelleştirilerek yerine getirilmelidir. Efendimizin hadisinde altını çizmek istediği nokta budur.

Güzel İş İbadet Demektir

Güzel İş İbadet Demektir

Her Güzel İş Bir İbadettir

Her işi güzellikle yapmamızın istenmesinin bir sebebi vardır. Çünkü güzel bir amel esasen bir ibadet niteliğindedir ve Allah bizden güzelleştirmemizi istediği için aslında onun bir emrini yerine getrmiş oluyoruz ve esasen bir ibadet yapmış oluyoruz. İşte bu bilinçle bir mümin yapacağı her işi öz ve şekil itibarı ile güzel yapmalıdır ve Allah’ın rızasına ve sevabına mazhar olmalıdır. Her bir güzel amel birer ibadettir ve her bir ibadet esasen güzel bir ameldir prensibi bir müminin asla aklından çıkarmaması gereken bir durumdur ve her amelini ve ibadetini bu bilinçle yerine getirmelidir. Zaten yapılacak ibadet bir eylem gerektirdiğinden aslında bir ameldir.

Yukarıda yapılan tespit Kur’an’ın bir gerçeği olup felsefi bir yaklaşım ve ifade biçimi değildir.

İbadet ile güzelleştirme arasında bir ilişkinin kurulduğu Kur’an’ı okuyanların kolayca algılayacağı bir durumdur.

Kur’an, insanın yaratılış gayelerinden birisinin güzel ameller yapmak olduğunu belirtmesinin yanında ibadet etmek olduğunu da vurgulayarak bu iki olgu arasındaki bağı ortaya koymuştur.

Allah ibadet nitelikli amellere “hasene” (güzellik) diyerek ikisi arasındaki bu ilişkiyi gözler önüne sermiştir.

İnsan yaratılışı gereği güzelliklere olduğu gibi kötülüklere de meyillidir. Zaten sınavının zorluğu buradan geldiği için sınav kâğıdını başarı ile verenlere cennet bu nedenle müjdelenmiştir. Bu sebeple bir müminin her amelini güzelleştirerek yapması çok kolay değildir. Bu nedenle insan ilahi bir yardıma ihtiyaç duyar. İşte burada “dua” kavramı devreye girer ve duanın önemi ortaya çıkar.

Allah’ım bize dünyada güzellik ver ve ahirette de güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru” ayeti nasıl dua etmemiz gerektiğini bize öğütlemekte ve öğretmektedir.

Bu konuda Yunus suresi 26. Ayetinde yüce Allah işlerini güzel yapanları nasıl ödüllendireceğini açık olarak tüm insanlara bildirmiştir.

Ayrıca bu konu ile ilgili Secde suresi 7. Ayet, Kaf suresi 7. Ayet, Kehf suresi 6. Ayet, Tin suresi 4. Ayet, Tagabun suresi 3. Ayet, Zümer suresi 23. Ayet, Kalem suresi 4. Ayet, Ahzap suresi 21. Ayet, Mülk suresi 2. Ayet, Zariat suresi 56. Ayet, Araf suresi 160. Ayet, Neml suresi 89. Ayet, Kasas suresi 84. Ayet ve Bakara suresi 201. Ayetin okunmasını tavsiye ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir