Sünnilik Mezhebi Nedir?

Sünnilik Mezhebi Nedir? Sünnilik mezhebi nasıl ortaya çıkmıştır? soruları hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

İslamiyette Sünnilik Mezhebi

Paylaş

Sünnilik Mezhebi Nedir? Sünnilik mezhebi nasıl ortaya çıkmıştır? soruları hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

Tarihsel süreç içerisinde anlam farklılığına uğrayan Sünnilik mezhebi dünya genelinde nüfusu en fazla bulunan mezhepler arasında yer almaktadır.

Sünni Mezhebi Dünya Dağılımı

Yapılan araştırmalar sonucunda günümüz müslümanlarından kayda değer oranda Sünni mezhebi bünyesinde yer aldığı gözlemlenmiştir. Bu bakımdan Sünni Mezhebine bağlı olan müslümanların yaklaşık olarak %8 5 ila % 90 aralığında olduğu tespit edilmiştir.

Sünnilik Mezhebi Temel Özellikleri Şu Şekildedir;

  • Sünnilik mezhebinde Hz. Muhammed’in vefatından sonrasında halifelik makamına gelen 4 halife de tanınmakta saygı ve hürmet gösterilmektedir.
  • Sünnilik mezhebi herhangi bir kimsenin soyu sebebiyle imameti hak etmesi söz konusu olmamaktadır.
  • Sünnilik mezhebi pek bilinmeyen temel özelliklerinden biri de, külliyatındaki tüm hadis ve kaynakların doğrudan hazreti Muhammed’in sözleri ve eylemlerine dayalı olmasıdır. Bu bakımdan diğer islam mezheplerinde olduğu gibi, Sünnilik mezhebinde de son peygamber olan hazreti Muhammed’e karşı derin bir sevgi ve saygı söz konusudur.
  • Diğer islam mezheplerinde olduğu gibi, Sünnilik mezhebinde de Kur’an’da geçen tüm peygamberler kabul edilmekte ve hazreti Muhammed’in Allahın kulu ve son peygamber olduğu kabul edilmektedir.
  • Sünnilik mezhebinde ehli beyt‘e karşı saygı ve sevgi söz konusudur.

Sunni Mezhepleri Nelerdir?

Genel olarak Sünnilik Mezhebi Nedir? Sünnilik mezhebi takip ettiği inanç mezhebi bakımından da toplamda 3 farklı mezhebi bünyesinde bulundurmaktadır. Bu 3 mezhep isimleri ise şunlardır;

  • Matüridilik
  • Eş’arilik
  • Selefiyye mezhebidir.

Sünnilik Mezhebi İle Şiilik Mezhebi Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Temel inanışlar bakımından birbiri ile eşdeğer olan Sünnilik mezhebi ile Şiilik mezhebi yapnızca politik açıdan aralarında farklılıklar söz konusu olmaktadır. Tarihi kaynaklarda da belirtildiği üzere yüzyıllar boyunca devam eden politik ayrılıklar problemine bağlı olarak dini yönden ayrılıklar söz konusu olmuştur.

Dolaysıyla Sünnilik mezhebi ile Şiilik mezhebi arasında politik yönden meydana gelen farklılıklar sebebiyle birçok müslüman ülkelerde ve özellikle de bugün itibariyle halen etkisini devam ettiren İran ülkesi ile Suudi Arabistan ülkesi arasında çekişme meydana gelmiştir. Bu duruma ilave olarak da mezhepsel yönden kavga ve çatışmaların en fazla meydana geldiği ülkeler olarak da Suriye, Yemen ve Irak ülkesini belirtmekte fayda görmekteyiz.

Türkiye’de Sünnilik Mezhebi

Türkiye’de Sünnilik Mezhebi Nedir? Tüm mezheplerin bir arada yer aldığı İslam ülkelerinden biri olan Türkiye’de ise, diğer islami mezheplerde olduğu gibi Sünnilik mezhebi yoğunlukla bulunmaktadır. Ancak, henüz ülkemizdeki Sünnilerin ne kadarlık bir nüfusa sahip olduğu hakkında bir araştırma söz konusu olamadığından ülkemizde Sünnilerin oranı hakkında net bir cevap sunmamız söz konusu olamamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir